1. Política de Privacitat

LA TRAMUNTANA és el titular del present lloc web www.latramuntana.com (el "Lloc Web") mitjançant el qual ofereix informació sobre els productes que, en cada moment, estima oportuns, i comercialitza online els mateixos (els "Serveis"). Perquè LA TRAMUNTANA pugui prestar-li els Serveis, necessita demanar dades de caràcter personal i informació dels usuaris (les "Dades Personals").
Per a LA TRAMUNTANA, la privacitat i la protecció de les dades personals dels usuaris és molt important, per això, s'ha adaptat i compleix els requisits que estableix la normativa en vigor sobre Protecció de Dades, en aquest cas, amb el Reglament (UE ) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (en endavant, el "RGPD") relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades, i amb la resta de normativa nacional que li sigui d'aplicació en cada moment. En qualsevol cas, pot consultar el Reglament Europeu en el present enllaç proporcionat per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ici.
A aquest efecte, LA TRAMUNTANA ha elaborat la present política de privacitat (la "Política de Privacitat"), que s'aplica, al costat de la Política de Cookies, els Termes i Condicions del lloc web, i les condicions generals de la Contractació a qualsevol usuari que accedeixi o es registri en el referit lloc web. Les referències a "usuari", "vostè" i "el seu" es refereixen a qualsevol persona o entitat que accedeixi al Lloc Web o qualsevol de les seves pàgines i addicionalment a qualsevol persona que faci servir els Serveis i per tant pugui rebre la condició de consumidor.

1.1. Responsable del tractament de les seves Dades Personals

Tant si l'usuari resideix en un país de la Unió Europea com si resideix en un país fora de la Unió Europea, el responsable de la recollida i el tractament de les seves Dades Personals a través del Lloc Web és VENT DE FRANCE LA TRAMUNTANA SAU ( " LA TRAMUNTANA "), societat de nacionalitat espanyola, amb CIF A17045956 i seu social a l'av. Catalunya 4 del Portús (17709), Espanya, amb telèfon de contacte 972 55 42 75, adreça electrònica de contacte info@latramuntana.com i amb contacte per a la Protecció de Dades a l'adreça de correu electrònic info@latramuntana.com. VENT DE FRANCE LA TRAMUNTANA SAU pertany al grup empresarial encapçalat per GEMRA SA, amb NIF A17144627.
LA TRAMUNTANA està interessada en protegir la privacitat de les Dades Personals dels usuaris i, a aquest efecte, disposa d'un delegat de protecció de dades personals al qual poden dirigir-se els usuaris. Les dades de contacte del delegat de protecció de dades de LA TRAMUNTANA són els següents lopd@latramuntana.com.

1.2. Quines dades es recopilen i com s'utilitzen

Quan un usuari es registra en el lloc web de LA TRAMUNTANA, o omple qualssevol dels formularis disposats en la mateixa, les seves dades personals formaran part del fitxer de dades de caràcter personal creat i gestionat per LA TRAMUNTANA sota la seva pròpia responsabilitat, amb les següents finalitats

 • Permetre a l'usuari la contractació i el pagament dels Serveis oferts per LA TRAMUNTANA (incloent-hi, entre d'altres, l'adquisició en línia de productes i serveis, la gestió de les seves relacions comercials, així com de la informació legal i fiscal que correspongui per a la referida relació);
 • Autenticar i autoritzar als usuaris l'accés i ús del seu perfil;
 • La realització d'activitats promocionals i publicitàries tant dels productes, serveis o activitats relacionades amb LA TRAMUNTANA o amb empreses del Grup Tramuntana (principalment del sector de l'alimentació, la moda i / o dels productes de consum), en el cas que l'usuari l'hagi consentit explícitament;
 • Comunicar-se amb els usuaris i enviar-los missatges sobre el Lloc Web, així com notificacions de seguretat, actualitzacions de xarxa, recordatoris o altres qüestions relacionades amb els Serveis;
 • Atendre els usuaris quan es posin en contacte amb LA TRAMUNTANA en relació amb els Serveis; i
 • Adaptar i millorar la seva experiència en el Lloc Web segons les seves necessitats a través de les cookies.

Les Dades Personals proporcionades a LA TRAMUNTANA mitjançant el Lloc Web no seran utilitzades amb finalitats diferents a les previstes en la Política de Privacitat.
Les Dades Personals i altra informació que acrediti la compra que l'usuari s'efectuï a través del Lloc Web es conservaran en suport electrònic. En el mateix sentit, les Dades Personals es tractaran únicament durant el temps en què siguin necessaris, útils i pertinents. En qualsevol cas, un cop finalitzada la relació de l'usuari amb LA TRAMUNTANA o revocat consentiment per als tractaments exclusivament basats en el mateix, les Dades Personals es conservaran únicament durant el temps necessari i amb l'exclusiva finalitat de donar compliment a les obligacions legals que li siguin aplicables en cada cas.

1.3. Legitimació per al tractament

Les bases legals per al tractament de les seves Dades Personals en els termes que preveu l'apartat anterior són les que segueixen

 • 1.3.1. La prestació i execució dels propis Serveis és la base legal que habilita LA TRAMUNTANA per al tractament de les Dades Personals necessaris per a (i) permetre la contractació i el pagament dels Serveis oferts per LA TRAMUNTANA (incloent-hi, entre d'altres, l'adquisició en línia de productes i serveis, la gestió de les seves relacions comercials, així com de la informació legal i fiscal que correspongui per a la referida relació); (ii) autenticar i autoritzar als usuaris l'accés i ús del seu perfil; (iii) comunicar-se amb els usuaris i enviar-los missatges sobre el Lloc Web, així com notificacions de seguretat, actualitzacions de xarxa, recordatoris o altres qüestions relacionades amb els Serveis; i (iv) per atendre els usuaris quan es posin en contacte amb LA TRAMUNTANA en relació amb els Serveis;
 • 1.3.2. La base legal per a la realització d'activitats promocionals i publicitàries tant dels productes, serveis o activitats relacionades amb LA TRAMUNTANA o amb empreses del Grup Tramuntana (principalment del sector de l'alimentació, la moda i / o dels productes de consum) , és el consentiment exprés i explícit prestat per vostè mitjançant la selecció de la casella específica. Així mateix, el tractament de les Dades Personals a través de cookies per a una millora de la seva experiència en el Lloc Web també es basa en el consentiment. En aquests casos, vostè podrà retirar el consentiment prestat quan ho consideri oportú en la forma que preveu la legislació aplicable.

1.4. El Consentiment Explícit i la veracitat de les Dades Personals

 • En els casos en què sigui pertinent, l'usuari ha de prestar el seu consentiment explícit perquè LA TRAMUNTANA pugui utilitzar la informació introduïda pel mateix. Els casos específics que requereixen el consentiment explícit són els que es detallen a l'apartat "Legitimació per al tractament" i més concretament en el seu apartat segon.
  LA TRAMUNTANA podrà cedir aquests Dades Personals únicament a les entitats que col·laboren amb la mateixa en el tractament de la informació i amb les finalitats anteriorment indicades i autoritzades per l'usuari. Si és el cas, la cessió de les Dades Personals es realitzarà de conformitat amb el que preveu l'apartat "Transferència o cessió de dades".

 • LA TRAMUNTANA posa en el seu coneixement que els camps marcats amb una estrella (*) en els respectius formularis habilitats en el lloc web són estrictament necessaris per atendre la petició en qüestió, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants.
  Vostè declara i garanteix que les Dades Personals que proporciona als LA TRAMUNTANA són certes i exactes i es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació de les mateixes. Així mateix, vostè declara i garanteix ser responsable de qualsevol pèrdua o dany causat a LA TRAMUNTANA o a qualsevol tercer per la comunicació d'informació o Dades Personals que siguin erronis, inexactes o incompletes.
  LA TRAMUNTANA informa que no realitza comprovacions sobre la veracitat de la informació personal, pel que s'atindrà, en cada cas, al tractament consentit de les dades introduïdes per l'usuari, siguin veraces o no, i en cas de ser incorrectes, els usuaris afectats poden exercir els drets establerts en el Reglament General Europeu de Protecció de Dades (RGPD).

1.5. Transferència o cessió de dades

Les Dades Personals NO seran cedides a tercers excepte en aquells casos en què LA TRAMUNTANA estigui legalment o contractualment obligada a facilitar-(com bancs organismes i entitats col·laboradores de les administracions públiques o a les mateixes) o llevat a aquelles empreses a les quals LA TRAMUNTANA hagi encomanat serveis de gestió, control, manteniment, allotjament informàtic i allotjament web així com a les empreses que prestin assessorament fiscal, comptable i jurídic entre d'altres, en el cas, se subscriurà el corresponent contracte d'encarregat del tractament de Dades Personals.
Sense perjudici de l'anterior, les Dades Personals podran ser comunicades a empreses del grup de LA TRAMUNTANA dins de la Unió Europea als efectes d'unificar la gestió i administració interna, sent aquesta comunicació necessària per poder executar les finalitats per a les quals han estat recollides.
LA TRAMUNTANA NO té contractats serveis de proveïdors tecnològics ubicats en països que no siguin europeus o bé no disposin d'una normativa equivalent a l'europea.
Qualsevol contractació futura de serveis a encarregats de tractament de dades realitzada per LA TRAMUNTANA sempre complirà amb tots els requisits establerts per la normativa europea de protecció de dades, aplicant en el tractament de les seves dades les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la seva privacitat d'aquesta informació.
En qualsevol moment l'usuari podrà exercir els seus drets davant la tramesa d'aquesta informació. Així com qualsevol altre dret reconegut per la normativa de protecció de dades, en la forma i via que s'indica a l'apartat "Exercici dels drets per part dels usuaris" de la present Política de Privacitat.
També es podran compartir dades estadístiques sobre vendes potencials i / o reals, volum d'usuaris i clients, dades de trànsit web dels quals en cap cas contindran Dades Personals.

1.6. Exercici dels drets per part dels usuaris

LA TRAMUNTANA informa a l'usuari sobre la possibilitat que l'assisteix d'exercitar els drets inherents als usuaris recollits en el Reglament Europeu RGPD dirigint-se al responsable de Protecció de Dades de LA TRAMUNTANA a l'adreça de correu electrònic info@latramuntana.com o bé, enviant un escrit a l'adreça de la seu social de LA TRAMUNTANA o personant-se en aquestes oficines de situades a l'av. Catalunya 4 del Portús (17709), per tractar el tema amb el responsable de Protecció de Dades.
Aquesta comunicació de sol·licitud haurà de contenir les següents dades nom i cognoms de l'Usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas d'actuar en representació de tercer, haurà de provar mitjançant document fefaent.
En qualsevol cas, vostè pot presentar una reclamació davant l'autoritat de protecció de dades competent.

1.7. Seguretat de la Informació

LA TRAMUNTANA es compromet a complir la seva obligació de preservar el secret de les Dades Personals i el seu deure de guardar-les de conformitat amb la normativa vigent i adoptar, entre d'altres,
les mesures de seguretat establertes en el Registre d'Activitats relatives al tractament de les Dades Personals.
Així mateix, tot el personal de LA TRAMUNTANA, així com els seus possibles proveïdors, subcontractats o col·laboradors, assumeixen el compromís de dur a terme la seva tasca professional respectant la confidencialitat, les obligacions i les mesures de seguretat establertes en el marc de la protecció de dades.

2. Política de Cookies

2.1. Què és una Cookie?

Les cookies són petites quantitats d'informació que s'emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies tenen, generalment, una durada limitada en el temps.

2.2. Què Cookies utilitzem?

LA TRAMUNTANA utilitza les cookies següents

 • 2.2.1. Cookies tècniques Són aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través d'una pàgina web o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella hi hagi com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió , accedir a parts d'accés restringit, etc.
 • 2.2.2. Cookies de personalització Són aquelles que permeten a l'usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides com ara serien l'idioma, el tipus de navegador mitjançant el qual accedeix al servei, la configuració regional des d'on s'accedeix al servei, etc.
 • 2.2.3. Cookies d'anàlisi Són aquelles que permeten el seguiment i anàlisi del comportament de l'usuari. La informació recollida mitjançant aquest tipus de cookies s'utilitza en el mesurament de l'activitat del lloc web i / o aplicació i per a l'elaboració de perfils de navegació dels usuaris, per tal d'introduir millores.

2.3. Qui utilitza les Cookies?

La informació obtinguda a través de les cookies serà recollida i tractada per VENT DE FRANCE LA TRAMUNTANA SAU, les dades del qual es detallen a continuació Denominació social VENT DE FRANCE LA TRAMUNTANA SAU Direcció Av. Catalunya, número 4, 17709 - El Portús (Girona) Telèfon 972.554.275 Fax 972.554.687 Correu electrònic info@latramuntana.com.

2.4. Com es poden desactivar les Cookies?

Pot bloquejar o eliminar cookies mitjançant el navegador d'Internet, però si ho fa pot haver-hi algun problema en utilitzar o carregar la Plataforma. \n La configuració de l'explorador d'internet a aquest efecte dependrà del navegador que utilitzeu. A continuació, us facilitem enllaços a les instruccions que ofereixen els principals navegadors per eliminar cookies